Výroba reklamy na Slovensku
Darček k pečiatke zdarma
Výroba pečiatok - kontakt

Pečiatky pre lekárov

Metodické usmernenie č. 2/2008

Pečiatky lekárov a poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti
apríl 2008


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto metodické usmernenie:

Článok 1

Forma a náležitosti kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
 1. Text samostatného kódu lekára v tvare „l99999sll“, má pre účely predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok (vychádzajúc z veľkosti miesta pre uvedenie kódu lekára na lekárskom poukaze) rozmery: výška 5 mm x dĺžka 30 mm. V ostatných prípadoch používania kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve je veľkosť kódu daná oficiálnym písomným alebo elektronickým stykom.
 2. Vzory pečiatok kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a ich náležitosti sú uvedené v prílohe č. 1, príklady vzhľadu sú uvedené v prílohe č. 2.

Článok 2

Náležitosti pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
 1. Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:
  • názov a sídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“),
  • kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare „p99999sppyzz“,
  • titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,
  • odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje text: „prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text „primár príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosť alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom,
  • ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie vkladá sa názov sekundárny lekár,
  • číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom určenom tvare „l99999sll“,

 2. Za vybraného pracovníka v zdravotníctve 1) sa pre účely tohto metodického usmernenia považuje:
  • vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii D - sestra, E - pôrodná asistentka, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykazuje výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je zamestnaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
  • vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F - laborant, G - asistent, I - iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje a vedie pracovisko zdravotníckeho 1) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a § 10 zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenia, ktorého výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným poisťovniam,
  • vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere k Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D - sestra, v kategórii E - pôrodná asistentka, v kategórii G - asistent, v kategórii I - iný zdravotnícky pracovník,
  • vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, v kategórii N - bez kategórie, ktorý riadi pracovisko v zdravotníckom zariadení a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti sa vykazujú zdravotným poisťovniam.

 3. Pečiatka lekára, ktorý predpisuje lieky pre seba a blízke osoby obsahuje:
  • názov a sídlo zdravotnej poisťovne, s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpis liekov pre seba a blízke osoby,
  • kód zdravotnej poisťovne s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby,
  • titul, meno a priezvisko lekára,
  • odbornosť lekára uvedenú slovom,
  • kód lekára so špecializáciou 099.

Článok 3

Forma pečiatky lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve
 1. Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve je orámovaná v tvare obdĺžnika 21 mm x 56 mm (minimálne 18 mm x 46 mm) a je zvisle rozdelená na dve časti.
  • V prípade lekára pracujúceho v zdravotníckom zariadení je v ľavej časti, vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika, uvedený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej časti je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia poskytovateľa je umiestnený titul, meno a priezvisko lekára, pod ním je uvedený slovom názov odbornosti lekára. U prednostov kliniky a primárov oddelenia sa pod menom a priezviskom uvádza: prednosta príslušnej kliniky resp. primár príslušného oddelenia. Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára.
  • V prípade lekára, ktorý má uzatvorenú dohodu so zdravotnou poisťovňou na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zdravotnej poisťovne. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej časti je umiestnený kód zdravotnej poisťovne. Pod kódom zdravotnej poisťovne je umiestnený titul, meno a priezvisko lekára a pod ním je uvedený slovom názov odbornosti lekára. Pod názvom odbornosti lekára je uvedený kód lekára so špecializáciou 099.
  • V prípade lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon odborného zástupcu a na základe licencie na výkon zdravotníckeho povolania, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej časti je umiestnený kód zariadenia poskytovateľa. Pod kódom zariadenia poskytovateľa je umiestnený titul, meno a priezvisko vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod ním je uvedený názov odbornosti alebo dosiahnutého vzdelania slovom, na ktoré má vybraný pracovník v zdravotníctve licenciu. Pod názvom odbornosti je uvedený kód lekára s príslušnou špecializáciou.
  • V prípade zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe2) u iného poskytovateľa, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, riadi sa forma článkom 3 ods. 1 písm. f) tohto metodického usmernenia.
  • Pokiaľ zdravotnícky pracovník vykonáva samostatne zdravotnícke povolanie na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení 3), je v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika otlačku uvedené „miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe“. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti. V hornej časti je umiestnený kód poskytovateľa samostatnej zdravotníckej praxe. Pod kódom poskytovateľa je umiestnený titul, meno a priezvisko lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod ním je uvedený názov odbornosti, alebo dosiahnutého vzdelania4). Pod názvom odbornosti je uvedený kód zdravotníckeho pracovníka s príslušnou špecializáciou, resp. vzdelaním.“
  • V prípade vybraného pracovníka v zdravotníctve, ktorý pracuje v zamestnaneckom pomere u poskytovateľa, ktorý jeho výkony vykazuje zdravotnej poisťovni, v ľavej časti vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika je umiestnený názov a sídlo zariadenia poskytovateľa. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej časti je umiestnený kód poskytovateľa. Pod kódom poskytovateľa je umiestnený titul, meno a priezvisko vybraného pracovníka v zdravotníctve a pod ním je uvedený názov odbornosti alebo dosiahnutého vzdelania slovom, na ktoré má vybraný pracovník v zdravotníctve licenciu. Pod názvom odbornosti je uvedený kód vybraného pracovníka v zdravotníctve s príslušnou špecializáciou.

 2. Každá pečiatka má v pravom dolnom rohu uvedené poradové číslo 5) podľa počtu vyrobených pečiatok toho istého druhu.
2) § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) § 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Článok 4

Osobitná forma poskytovateľa, poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencovi a poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami
 1. V prípade lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej techniky, záchrannej zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu biologického materiálu, používajú prevádzkovatelia uvedených pracovísk svoje pôvodné, doteraz používané pečiatky bez orámovania. Pokiaľ je to z technických dôvodov možné, vložia do nich číselný kód poskytovateľa, resp. použijú odtlačok kódu poskytovateľa popri svojej pôvodnej pečiatke.

 2. Pečiatka prevádzkovateľa lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, samostatnej výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok, očnej optiky, zubnej techniky, záchrannej zdravotnej služby, dopravcu poistencov a prepravcu biologického materiálu v zásade obsahuje:
  • v prípade fyzickej osoby: názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto), IČO, IČ DPH, Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“,
  • v prípade právnickej osoby:
   - samostatne názov a úplné sídlo prevádzkovateľa (ulica, číslo, PSČ, mesto), IČO, IČ DPH, Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa,
   - samostatne názov a úplné sídlo prevádzky (ulica, číslo, PSČ, mesto), IČO, IČ DPH, Tel/Fax, číselný kód poskytovateľa v tvare: „Kód PZS: p99999sppyzz“
4) Nariadenie vlády SR č. 12/2008 o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
5) Poradové číslo slúži na identifikáciu v prípade vyhlásenia jej straty alebo krádeže vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Článok 5

Pečiatka kódu lekárskej služby prvej pomoci a centrálneho príjmu

U poskytovateľa, u ktorého sa striedajú v službe viacerí lekári, napríklad: lekárska služba prvej pomoci (ďalej len „LSPP“), centrálny príjem („ďalej len „CP“) alebo ústavná pohotovostná služba (ďalej len „ÚPS), z dôvodov odlíšenia vystavených lekárskych predpisov a lekárskych poukazov od lekárskych predpisov a lekárskych poukazov vystavených v bežnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sa v rámci LSPP, CP a ÚPS používa
 • v prípade LSPP:
  - osobitná pečiatka s kódom LSPP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“ a
  - vlastná pečiatka lekára, ktorý v rámci LSPP vystavil lekársky predpis alebo lekársky poukaz,
 • v prípade CP: - osobitná pečiatka s kódom CP, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“ a
  - vlastná pečiatka lekára, ktorý na CP vystavil lekársky predpis alebo lekársky poukaz,
 • v prípade ÚPS, v zdravotníckom zariadení, v ktorom nie je CP: - osobitná pečiatka s kódom ÚPS, ktorej odtlačok sa umiestni na lekárskom predpise alebo lekárskom poukaze na mieste označenom ako „kód lekára“ a
  - vlastná pečiatka lekára, ktorý počas ÚPS vystavil lekársky predpis alebo lekársky poukaz.


Článok 5a

Náležitosti zastupujúceho lekára
 1. Lekár, poskytovateľ, môže byť zastupovaný buď lekárom zo siete zdravotníckych zariadení alebo mimo siete zdravotníckych zariadení.
 2. V prípade zastupovania lekára, poskytovateľa, iným lekárom zo siete zdravotníckych zariadení, použije zastupujúci lekár pri zastupovaní svoju pečiatku lekára.
 3. V prípade zastupovania jedného lekára, poskytovateľa, iným lekárom, ktorý má pečiatku lekára iba na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, dá si pre účely zastupovania vyhotoviť pečiatku lekára s číselným kódom podľa svojej odbornosti a na základe dohody so zastupovaným lekárom, s číselným kódom poskytovateľa a na ľavej strane pečiatky s názvom a sídlom zdravotníckeho zariadenia zastupovaného lekára, poskytovateľa.
 4. V prípade zastupovania viacerých lekárov, poskytovateľov, iným lekárom, ktorý ju má iba na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby, dá si pre účely zastupovania vyhotoviť pečiatku lekára s číselným kódom podľa svojej odbornosti, s prázdnym miestom pre číselný kód poskytovateľa zastupovaného lekára a na ľavej strane pečiatky namiesto názvu a sídla zdravotníckeho zariadenia výraz „Zastupovanie“.


Článok 5b

Náležitosti pečiatky lekára súdneho lekárstva a patologickej anatómie
 1. V súlade so schválenými číselnými kódmi pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie zo dňa 12. 2. 2007, ustanovujú sa náležitosti pečiatky lekára súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu, pre účely komunikácie so zdravotníckymi zariadeniami, v tomto rozsahu:
  • Je orámovaná v tvare obdĺžnika 21 mm x 56 mm (minimálne 18 mm x 46 mm),
  • je zvisle rozdelená na dve časti. V ľavej časti, vo veľkosti jednej tretiny obdĺžnika, je uvedený názov a sídlo súdneho lekárstva, patologickej anatómie alebo súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Pravá časť, vo veľkosti dvoch tretín, je rozdelená vodorovne na štyri časti: v hornej časti je umiestnený kód súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie. Pod kódom súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie je umiestnený titul, meno a priezvisko lekára, pod ním je uvedený slovom názov odbornosti lekára. U vedúcich lekárov súdneho lekárstva alebo patologickej anatómie sa pod menom a priezviskom uvádza: vedúci lekár súdneho lekárstva alebo vedúci lekár patologickej anatómie. Pod názvom odbornosti je číselný kód lekára s číselníkom SLL z príslušnej špecializácie. V pravom dolnom rohu je uvedené poradové číslo výroby.
 2. Náležitosti súdneho lekárstva a patologickej anatómie, uvedené v ods. 1 sa netýkajú pečiatok súdnych znalcov, ktoré sa riadia osobitným predpisom.


Článok 6

Záverečné a zrušovacie ustanovenie
 1. Vzory pečiatok lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve, LSPP, CP ÚPS a ich jednotlivé náležitosti sú uvedené v prílohe č. 1.
 2. Príklady vzhľadu s veľkosťami a druhom písma sú uvedené v prílohe 2.
 3. Z dôvodov zrozumiteľnosti sa odporúča nepoužívať v názve a sídle zariadenia poskytovateľa skratky, ktoré nie sú v zdravotníckej praxi zaužívané.
 4. Týmto metodickým usmernením sa ruší Metodické usmernenie č. 1/2006, č. 1/1/2006 a č. 1/2/2006 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve, poskytovateľov služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistencom (úplné znenie).


Článok 7

Účinnosť

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.
Bratislava 21. 04. 2008
MUDr. Richard Demovič, PhD., v.r.


>> Príloha č. 1 a č. 2 <<

Výroba pečiatok

Výroba reklamy
X
Odporučenie pečiatok známemu
Email známeho:
Vaše meno: